Katsasta kyläsi raportti

Nunnanlahden kylän Katsasta kyläsi-ilta pidettiin Nunnanlahden koululla 10.1.2019. Iltaan kutsuttiin kylän asukkaita, mökkiläisiä ja kylän eri yhdistysten väkeä sähköpostitse puheenjohtajan ja sihteerin kautta sekä sähköisessä mediassa mm. Karjalaisen menoinfossa, juukalainen.fi-sivustolla ja kylän omalla FB-sivulla sekä puhelimitse. Iltaan osallistui 12 henkilöä. Kylän asukkaita tilaisuudessa oli 7. Lisäksi tilaisuudessa edustettuna olivat Kotikartanoyhdistys, Vaara-Karjalan Leader, Osuuskunta Hopeinen koivu sekä Vaarojen Sanomat.
Katsastuksen merkityksestä tuotiin esille se, että kyläläisten ääntä halutaan kuunnella ja kirjata hyvinvointiin liittyviä asioita ylös. Näin esiin nousseita asioita voidaan jäsentää, huomata ja pukea sanoiksi. Katsastusraportti antaa kylän asukkaille ja mökkiläisille tietoa kylän tilasta ja myös uusille asukkaille mahdollisen kanavan tietää kylästä enemmän ja osallistua omilla vahvuuksillaan kylän kehittämiseen. Kylän eri yhdistysten hallituksen ja jäsenistön vaihtuessa katsastusraportti antaa uusille toimijoille näkökulman kylän tilaan ja kehittämiskohteisiin.
Toiveita ja kehitettäviä asioita voidaan antaa tiedoksi mm. kaupungille ja päättäjille. Myös rahoittajan näkökulmasta mm. teemahankkeiden osalta saadaan vinkkejä tulevaan ja jo olemassa olevia palveluita tai hankkeita voidaan kylätoimijoiden verkostossa etsiä edistämään kylän hyvinvointia. Katsasta kyläsi–illan teemat ja pohdittavat aiheet pohjautuvat maaseudun kehittämistyöhön, jossa hyvinvointinäkökulma on nostettu näkyvästi esille.

1. Katsastuksen pohjana Maaseutu2030-tulevaisuustyö
Maaseutu2030-Tulevaisuustyöryhmän raportti antaa viitteitä siitä, mitä maaseudun kehittämisessä painotetaan seuraavilla ohjelmakausilla. Maaseutuviraston linjauksissa korostui selkeästi hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Raportissa nostetaan tärkeimmäksi tekijäksi hyvinvointi ja ihmiskeskeinen maaseudun kehittäminen, mikä on täysin erilainen lähestymistapa maaseudun kehittämiseen kuin aiemmin toteutettu aluekehittämistyö. Jokainen voi itse määritellä oman hyvinvointinsa, joka pohjautuu ihmisyyteen ja inhimillisyyteen. Ennakkoluulotonta ja pienellä budjetilla toteutettavaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tullaan kehittämistyössä painottamaan.
Maaseutu ja kaupunkialueet nähdään elinvoimaisena toisiaan tukevina kokonaisuuksina, joissa on vahva vuoropuhelu toimijoiden kesken. Kylät pyritään rakentamaan alustoiksi, joissa on nopeat tietoliikenneyhteydet ja jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden ja palveluiden älykkään liikkumisen. Alusta tukee myös maaseudun investointien houkuttelevuutta, kannattavuutta ja kestävyyttä. Uudet toimeentulomallit, yrittäjyyden muodot ja yhteisölliset investoinnit halutaan mahdollistaa ja näin työikäisen väestön määrää maaseudulla pyritään kasvattamaan.
Jotta maaseudun väestön pärjääminen turvattaisiin, halutaan tukea erityisesti osaamisen päivittämistä sekä halua tehdä ja osallistua. Yksilöiden oma innostus asioiden aikaan saamiseen tulee merkittäväksi osaksi maaseudun kehittämistä. Samalla erilaisten yksityisten ja julkisten rahoituskanavien yhdistämistä maaseudun kehittämiseen halutaan tehostaa. Eläminen, asuminen ja yrittäminen maaseudulla vaatii tänä päivänä erilaisia ratkaisuja ja innovatiivisuutta. Kaiken pohjana on maaseudun asukkaiden hyvinvointi, jonka pohjalle kehittämistyötä voidaan rakentaa.
Maaseutu2030-raportti: www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/maaseutu2030

2. Työskentely
Illan teemana oli oman kylän hyvinvointi. Illan aluksi kotikartanoyhdistys ja Osuuskunta Hopeinen koivu toivat omat terveisensä. Katsasta kyläsi-teeman hyvinvointiin liittyvä pohdinta tehtiin kahdessa ryhmässä ja kumpikin ryhmä sai pohdittavakseen samat aiheet vuorollaan. Keskustelu oli vilkasta ja työskentely sujui kyläläisiltä luontevasti. Katsastuksessa apuna toimivat Kotikartanoyhdistyksen edustajat ja illan vetäjänä toimi Vaara-Karjalan Leaderin kyläkehittäjä.

3. Kylän kuvausten tarkistaminen
Kyläsuunnitelma Nunnanlahteen on laadittu vuonna 2002 Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:n toimesta. Katsasta kyläsi -illassa 10.1.2019 kiinnitettiin huomiota sekä nunnanlahti.fi- että kylät.fi sivulla olevaan kuvaukseen, joka on kyläsuunnitelman tai myöhemmin tehdyn päivityksen mukainen. Kuvauksien tarkistamista pidetään tärkeänä siksi, että kylästä välittyisi ajan mukainen kuva sähköisessä mediassa ja että kuvauksia voisi käyttää esim. tiedotettaessa matkailijoita tai mahdollisia kylään muuttoa harkitsevia henkilöitä.
Luettiin ääneen ja kommentoitiin Nunnanlahden kuvaus, joka on kylat.fi–sivuilla: ”Juuan länsipuolen kyliin kuuluva Nunnanlahti on elinvoimainen maaseutukylä. Nunnanlahti on vanha teollisuuskylä jota leimaa kiviteollisuus, kylän alueelle sijaitseekin Tulikivi Oy ja Nunnalahti Uuni Oy. Kylä on tunnettu vuolukiviesiintymistä. Luonto, maisemat ja harrastusmahdollisuudet ovat Nunnanlahdessa rikkaat. Pielisen läheisyys mahdollistaa vesillä liikkumisen, kesä- ja talvikalastuksen ja muun virkistyskäytön. Patikointiin sopiva UKK-reitti kulkee kylän läpi. Talviliikuntaan kylältä löytyy hoidettuja hiihtolatuja useamman kilometrin verran. Nuorison liikuntaharrastuksia tukee mm. koulun pihassa olevat skeittiramppi ja jääkiekkokaukalo.”
Kylän kuvausta kommentoitiin korjattavaksi seuraavasti: – Hiihtolatu ei ole niin pitkä kuin on annettu ymmärtää (ladun pituus 1,5 km). – UKK-reitin merkinnät ovat puutteelliset ja osa reitistä on raivattu ja osa raivaamatta, joten kuvausta tulee tarkentaa tältä osin. – Uimaranta lisätään kuvaukseen, mutta sitä voitaisiin kunnostaa mm. rakentamalla laituri. -Skeittiramppi on käyttökiellossa, joten se on poistettava kuvauksesta tai se on kunnostettava.
Kun tarvittavat päivitykset on tehty, tekstin voi lähettää Pohjois-Karjalan kylät ry:n kautta www-sivulle. Mikäli kuvausta käytetään muissa yhteyksissä, on syytä mainita aina sivun lähde www.kylat.fi. Nunnanlahti.fi-sivun kuvauksesta tulee poistaa skeittiramppi, muutoin kuvaus on päivitetty ja toimii hyvin sellaisenaan. ”Nunnanlahden kylä on noin 15 kilometriä Juuan kirkolta Joensuuhun päin, Kolille matkaa on 25 km. Kylän halki kulkee valtatie-6. Asukkaita Nunnanlahdessa on 480 henkilöä ja savuja loma-asunnot mukaan lukien 220. Yritystoimintaa on kiviteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kalataloudessa, kaupassa, matkailussa ja erilaisissa palveluissa. Kylän työpaikkaomavaraisuusaste on yli 100 %. Luonto, maisemat ja harrastusmahdollisuudet ovat Nunnanlahdessa hyvin monipuolisia Pielisen läheisyys mahdollistaa vesillä liikkumisen, kesä- ja talvikalastuksen ja muun virkistyskäytön. Patikointiin sopivaa, puisin opastein viitoitettua ja kunnostettua, UKK-reittiä on 3,5 kilometriä. Reitin puolivälissä noustaan Korkeavaaralle, josta avautuu hieno näkymä yli Pielisen aina Paalasmaalle saakka. Korkeavaaran näköalapaikalla on hirsinen keittokatos ja nuotiopaikka.
Kyläkoululla on skeittiramppi, kiipeilytelineet, valaistu hiihto/pururata, urheilukenttä, jääkiekkokaukalo ja uimaranta. Nähtävää ja koettavaa on muun muassa kyläkaupan tapahtumissa, kylän keskustassa olevassa Kivikylässä, Kivikeskuksessa ja Vuolukivimuseossa.

4. Katsastus
Varsinaisessa katsastuksessa pohdittiin ryhmätyönä oman kylän hyvinvointia yhteisöllisyyden, välittämisen ja turvallisuuden näkökulmasta. Tiedottamisen onnistuneisuutta ja kehittämistarpeita kylän sisällä ja kylästä ulospäin kartoitettiin. Kylän viihtyisyyttä, toimivuutta ja harrastusmahdollisuuksia sekä palveluita pohdittiin. Vastaamiseen pyrittiin antamaan riittävästi aikaa, jos aiheen ympärille muodostui paljon pohdittavaa. Jos jokin asia taas oli nopeasti käsitelty, vaihdettiin pohdittavaa aihetta.
Tarkoituksena oli kuunnella, mitä asioita kustakin aiheesta nousee esille ja kirjata asiat ylös. Ryhmiä kehotettiin kiinnittämään huomiota toimiviin ja onnistuneisiin asioihin sekä kehittämistä vaativiin kohtiin kunkin teeman kohdalla. Osallistujille annettiin mahdollisuus täydentää taulukkoa kahden viikon ajan sähköpostitse tilaisuuden jälkeen ja täydentämiseen kannustettiin ottamaan mukaan perheenjäseniä, naapureita, lapsia ja nuoria. Katsastusrapotin lopussa on koottuna yhteystiedot hankkeisiin ja toimijoihin, joista kylän kehitettäviin asioihin voisi löytyä apua. Lopussa on myös kirjattu kysymykset ja johdannot kuhunkin aiheeseen.
Kyläläisten näkemys
Kehitettävää
Toimenpiteet, ratkaisuehdotukset ja kommentit
Oman kylän puitteet
Kylässä on kota, kiipeilytelineet, valaistu hiihto/pururata, urheilukenttä, jääkiekkokaukalo ja uimaranta. Korkeavaaran näköalapaikalla on keittokatos ja nuotiopaikka. Kylästä löytyy kaikki tarvittavat peruspalvelut. Tieverkosto on hyvä.
Uimaranta huonossa kunnosssa ja venelaituri puuttuu. Uimarannan puhdistus ja kunnostus, laiturien ja pukukoppien rakentaminen rannalle, Venelaiturin rakentaminen mökkiläisiä ja matkailijoita varten.
Pajukoiden raivaus tulisi tehdä säännöllisesti.
Turvallisuussyistä kyläyhdistys ei voi vastata uimarannasta. Kuntaa toivotaan mukaan kunnostukseen ja ylläpitoon.
Tukea ja rahoitusneuvontaa voi kysyä laiturien ja pukukoppien toteuttamiseen Vaara-Larjalan Leaderilta.
Yhteinen kylä
Kylällä toimii aktiivisesti Martat ja kyläyhdistys. Lisäksi 4H, Osuuskunta Hopeinen koivu, Nunnanlahden viesti kalaveden osakaskunta, vesiosuuskunta ja lähialueen metsästysseurat. Lisäksi aktiivisesti toimii ”Nunnanlahden toto-kerho”.
Rahoitus- ym. osaamista löytyy kyläyhdistykseltä.
Yhdistyksillä ei ole tällä hetkellä yhteistyötä, mutta kyläyhdistys tekee yhteistyötä yritysten, Timanttikylien ja kansainvälisesti Jäärakentajien kanssa.
Kyläyhdistykseen tarvitaan lisää toimijoita ja ideoita/tukea yhdistyksen sukupolvenvaihdokseen. Tienhoitokunnat tarvitsisivat apua ja koulutusta.
Kyläyhdistys voisi kokoontua toimijoiden hankkimisen tiimoilta ja apua voisi pyytää esim. Kotikartanoyhdistykseltä. Suunniteltu ja tavoitteellinen ”ohjelma” toimijoiden aktivoimiseen voisi olla kokeilun arvoinen.
Kuntaa voisi pyytää järjestämään yksityisteitä koskevaa koulutusta esim. Suomen Tieyhdistyksen isännöitsijöiltä. MSL kurssitukea voisi kysyä myös, jos koulutusta järjestää itse.
Frisbee-yhdistyksen voisi perustaa?
Talkoileva kylä
Talkoita tehty ja tehdään mm. uimarannan, uuden vuoden tapahtuman ja ? Piitterin tanssien eteen.
Kyläyhdistys ja kyläläiset ovat olleet talkoolaisina vv. 2015-2016 kansainvälisissä maailman korkein jääkatedraali ja pisin silta rakentamisprojekteissa, vv. 2017-2018 Lumenveiston ja Jäänveiston SM-kilpailuissa ja 2018 Pielisen Erämessuilla. Kyläkirja eli kylän historia on tekeillä. Naiset ovat kylän voimavara ja mökkiläiset osallistuvat jonkin verran. Talkoita on satunnaisesti, ei liikaa. Talkoolaisia kiitetään ja tarjotaan makkarat tms.
Kylässä on nostetta tällä hetkellä.
Uusia talkoolaisia ja vetäjiä tulee saada lisää mukaan toimintaan, koska samat henkilöt osallistuvat kaikkiin talkoisiin ja väsyvät. Kyläkirjan tekemiseen pitäisi innostaa kaikki mukaan.
Ihmisiä pitää kysyä aktiivisemmin mukaan. Uusia ja erikoisia tapahtumia tai tempauksia järjestämällä voisi lisätä innostusta ja tietoisuutta kyläyhdistyksestä (Esim. onnistunut jäälyhtytempaus). Mökkiläisiä voisi pyytää enemmän mukaan talkoisiin ja jalostaa heidän ideoistaan tapahtumia. Eri kyläyhdistysten aktiivien kanssa voisi kehittää yhteistyötä vastavuoroisesti.
Välittävä ja turvallinen kylä
turvallisuussuunnitelma on tehty ja pelastusryhmä on koottu.
Ensiapuvälineistö on kunnossa.
Tarrakirjoitin kyläläisten käytössä mm. postilaatikoiden nimeämiseen.
Uusiin turvallisuusuhkiin on varauduttava ja valvontaa lisättävä. Polttoainevarkauksia, mökkimurtoja ja epämääräisiä liikkujia ym. ollut kylässä viimeaikoina.
WhatsApp-ryhmä voisi toimia varoituskanavana, kun kylällä havaitaan uhkia. Sellaiseen ei ole kaikilla mahdollisuutta. Miten tavoitetaan ne, jotka eivät ole ryhmässä (tekstiviestit?).
Kameravalvonnan toteuttaminen varkauksien ehkäisemiseksi.
Vapaa-ajan kylä
Kylässä on hyvät liikunta- ja urheilumahdollisuudet; jääkiekkokaukalo, hiihtoladut, kalastus, metsästys, yksityinen frisbeegolfrata, lyhyt matka osallistua harrastuksiin Juuassa, 4H toimintaa, Koululla on tiloja harrastustoimintaan.
Maastopyöräreitti (UKK) on työn alla ja valmistuu
Skeittiramppi tulisi kunnostaa, on käyttökiellossa. Frisbeegolfradasta toivotaan mainosta ja opastetta 6-tielle. koulu lakkautuu 2020, tilojen käyttöä ei vielä tiedetä.
Palveleva ja auttava kylä
Kylässä ja kylän ympäristössä on paljon yrityksiä ja kaikki tarvittavat peruspalvelut löytyvät.
Naapuriapu toimii melko hyvin, enemmänkin voisi olla.
Jounin ”kylätalkkari” toimintaan ollaan tyytyväisiä.
Päivitetään nunnanlahti.fi-sivuilla oleva yrityspalvelulista. Kylällä kaivataan elämysmatkailupalveluita (lumikelkkailu, mönkijäsafarit, pilkkiminen jne. )ja majoituspalveluita.
Toiminta päättynyt ja poistetaan nettisivuilta; Matkahaitari, Ahti Martikainen ja Olonkorjuu
Uusia toimijoita lisätään nettisivulle;
Kolin panimo, Pielisen Lakiasiain toimisto ky, Oiva Lehikoinen, traktotyön palvelut.
Tiedottava kylä
1-2 kertaa vuodessa postilaatikoihin sekä Facebookiin jaettava kylätiedote on tehokas. FB-sivua jaetaan hyvin.
WhatsApp-ryhmän voisi perustaa kylätiedottamiseen, kuka tekee? Samalla
WhatsApp-ryhmän tekemistä voisi kysyä nuorilta – onko esim. kesätyö-, TET-mahdollisuuksia tai
Tekstiviestiryhmät toimivat. Kyläkaupalla ulkona ja sisällä ilmoitustaulut. Vaarojen sanomissa ilmoitetaan kokouksista ym. ja isommat tapahtumat Karjalaisessa. Tiedottaminen on pitkälti Merjan ja Sepon vastuulla.
Nunnanlahti löytyy nunnanlahti.fi ja kylät.fi –sivulta, kunnan sivuilla on linkki. Kyläkirja tulee olemaan maksullinen ja ostettavaissa.
huolehdittava tiedottamisesta niille, joilla ei ole älylaitteita. Kimppakyytejä Joensuun suuntaan voisi ilmoittaa kaupan ilmoitustauluilla.
Sähköisen asioinnin koulutustarve tulisi kartoittaa kylässä, koska digitaitoja tarvitaan enenevässä määrin.
Tietoa kyläläisten toiveista saadaan niukasti kyselyillä (vastaus % n.10)
4H-toimintaa tiedottamisen ja parissa.
Voisiko nunnanlahti.fi-linkin saada kunnan sivuille ja voisiko Nunnanlahti liittyä Kylään.fi –sivustolle?
Mikäli sähköisen asioinnin palveluun on tarvetta, voisi selvittää mm. Joen Severin, 4H:n Ellinkulman ja kansalaisopiston mahdollisuudet kurssien toteuttamiseen.
Ideoiva kylä
Syötävä puutarha-teos tulossa, Pielisen nuotanveto- ja rantakalailta, maisemateos/ kehysteos kaupan pihalle (maamerkki, turistinähtävyys),

5. Katsastuksen tulos ja pohdintaa
Nunnanlahden kylä sijaitsee lähellä kuntakeskusta Joensuun tien varrella. Kylästä on hyvät tiet ja kulkuyhteydet harrastuksiin ja työpaikkoihin, joten kylän asukasmäärä on vakiintunut. Pielisen läheisyys antaa myös omat vahvuutensa kylän toimintaan ja kehittämiseen. Kyläyhdistys on tehnyt pitkäjänteisesti paljon työtä kylän kehittämiseen ja kylän puitteet ovat hyvällä mallilla, joskin investointi- ja kehittämistarpeitakin tuli katsastuksessa esille.
Kylässä on hyvät harrastusmahdollisuudet ja kylässä on haluttu panostaa lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Koulun ympäristöstä löytyy kota, kiipeilytelineet, valaistu hiihto/pururata, urheilukenttä ja jääkiekkokaukalo. Lisäksi yksityinen frisbeegolfrata on käytössä. Radan markkinointia voisi tehostaa mainoksilla ja 6-tien varren kyltillä. Skeittiramppi on tällä hetkellä käyttökiellossa ja sen korjaaminen on ajankohtainen. Korkeavaaran näköalapaikalla on keittokatos ja nuotiopaikka.
Uimaranta voisi olla paremmassa kunnossa, joten panoksia sen kunnostamiseen ja ylläpitoon toivotaan kunnalta. Pukukopit ja laiturit tulisi uusia. Kylältä puuttuu myös venelaituri, joka voisi tuoda lisää matkailijoita kylään. Rahoituksen tiimoilta voi olla yhteydessä Vaara-Karjalan Leaderiin. Yksityisteiden tiehoitokunnille olisi paikallaan järjestää koulutusta, koska lait muuttuvat ja ihmiset koittavat selvitä näistä yksin. Kunnalta voisi kysyä koulutusta tienhoitoasioihin tai omaa kurssia järjestettäessä voi kurssitukea hakea Maaseudun sivistysliitosta. Lähialueen kouluttajien yhteystietoja löytyy raportin lopusta.
Nunnanlahden ja sen ympäristön yritysten palvelutarjonta on laaja ja kaikki peruspalvelut löytyvät läheltä. Kesäisin Nunnanlahdessa ja koko Juuassa on paljon mökkiläisiä ja lomalaisia. Majoituspalveluita ja elämysmatkailupalveluita ei kuitenkaan lähialueella ole tarpeeksi, joten uusia yrittäjiä ja toimijoita toivottaisiin vastaamaan tähän kysyntään. Katsasta kyläsi-illassa tarkastettiin yhdessä nunnanlahti.fi-sivuilla oleva yritysluettelo päivitystä varten. Luettelo koostuu Nunnanlahdessa ja sen liepeillä olevista yrityksistä.
Kylän tulevaisuutta ja kehittämistä silmällä pitäen suurimmat ongelmakohdat olivat toimijoiden vähyys ja tiedottamisen tehostamiseen liittyvät kysymykset. Yhdistyksistä kylässä toimivat aktiivisesti vain kyläyhdistys ja Martat. Kyläyhdistys tekee yhteistyötä yritysten kanssa ja jää/lumiveistotapahtuman tiimoilta myös muiden
yhdistysten kanssa. Kyläyhdistysten välille voisi yhteistyötä rakentaa enemmänkin, ja saada näin enemmän aktiivitoimijoita sinne missä on tarvetta.
Toimijoiden aktivoimiseen tarvittaisiin suunnitelmallista työtä, jotta mukaan saataisiin aktivoitua nuorempia asukkaita ja mökkiläisiä. Nunnanlahden kyläyhdistyksessä, kuten lukuisilla muillakin yhdistyksellä, on tarve lähivuosina sukupolvenvaihdokseen ja kaikki tuki ja ideat siihen olisivat enemmän kuin tervetulleita. Illassa oli mukana edustettuna myös Kotikartanoyhdistys, jolta voisi kysyä tukea, neuvontaa ja ideoita jäsenhankinnan tehostamiseksi. Kyläläiset pohtivat, voisiko erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla saada innostettua kyläläisiä mukaan toimintaan, kuten jäälyhtytempaus osoitti. Samoin todettiin, että pitäisi aktiivisemmin pyytää ihmisiä mukaan ja todennäköisesti osa innostuisikin lähtemään. Talkoita ei kylässä järjestetä liikaa, vaan sopivasti. Siksi olisikin toivottavaa, että mahdollisimman moni olisi mukana pitämässä huolta ja kehittämässä omaa kylää ja toisi esiin myös omat toiveensa ja ajatuksensa.
Nunnanlahden kyläyhdistys tiedottaa aktiivisesti toiminnasta ja talkoista monessa eri kanavassa. Parhaimmaksi on koettu kerran pari vuodessa postilaatikkoihin jaettava kylätiedote. Lisäksi omat nettisivut, Facebook-sivu sekä tekstiviestiryhmät tavoittavat kyläläisiä. Vaarojen Sanomissa ilmoitetaan kokoukset ja isommat tapahtumat ilmoitetaan Karjalaisessa. Vaikka tiedotusta tehdään aktiivisesti, koetaan että tieto ei saavuta kaikkia. WhatsApp-sovelluksen käyttöä on harkittu, mutta sen perustamiseen ja opastukseen tarvittaisiin vastuuhenkilö tai –taho ja on myös huomioitava, että kaikilla ei ole älypuhelinta. Nuorten työllistäminen tai harjoittelujaksot (esim. TET) kannattaa huomioida, koska heillä on osaamista sovellusten käytöstä. Kylässä voisi kartoittaa digitaitojen koulutustarvetta ja tarpeen mukaan järjestää opastusta. Kurssitukea voi pyytää mm. Maaseudun sivistysliitosta tai esittää toiveita kansalaisopistolle.
Kylään on laadittu turvallisuus- ja varautumissuunnitelma. Kylään on perustettu pari vuotta sitten oma pelastusryhmä ja tarvittavat ensiapuvälineistö on hankittu. Huolta on aiheuttanut polttoainevarkaudet ja mökkimurrot ja niiden pelätään lisääntyvän. Epämääräiset liikkujat ja kaupustelijat ovat niin ikään pantu merkille ja näihin turvallisuusuhkiin haluttaisiin puuttua mm. asettamalla valvontakameroita. WhatsApp-sovellus toimisi myös varoituskanavana, kun kylällä huomataan näitä uhkia.
Nunnanlahdella huolehditaan kyläläisistä ja pohditaan, mitä kyläläiset haluaisivat järjestettävän. Ideoita on varmasti asukkailla ja mökkiläisillä, mutta niistä ei saada tarpeeksi tietoa. Kyläkysely on oiva tapa kartoittaa ideoita ja toiveita, mutta harmillisesti 200 henkilölle lähetetystä kyselystä vain 20 vastasi kyselyyn. Tapahtumia on ideoitu ja tulossa on mm. syötävän teoksen toteuttaminen yhdessä Marttojen Satoa ja iloa hankkeen kanssa. Pielisen nuotanveto- ja rantakalailtaa ja maisemateoksen/ kehysteoksen toteuttamista kaupan pihalle maamerkiksi ja matkailijoiden houkuttelemiseksi ideoitiin myös.
6. Yhteystietoja Nunnanlahden kylän kehittämiseen:
Maaseudun Sivistysliiton aluejärjestö – Digi-Pohjois-Karjala- ja Kaista käyttöön–hankkeet Erkki Martikainen puh. 045 325 5765 erkki.martikainen(at)joenkylat.fi – Kurssit ja luennot Sirpa Karvonen puh. 040 596 0062 sirpa.karvonen(at)msl.fi
Pielisen 4H-yhdistys – Yritystä Somesta-hanke ja mahdollinen kerhojen vetäminen Pirjo Hämynen puh. 040 581 9023 pielinen(at)4h.fi
Vaara-Karjalan Leader – Hanke- ja rahoitusneuvonta Hannele Pyykkö puh. 040 104 4905 hannele.pyykko(at)lieksa.fi
Pohjois-Karjalan Kylät ry – Kyläpotkuri-hanke ja kylat.fi-sivuston päivitys Johanna Junno puh. 044 294 0800 johanna.junno(at)kylat.fi
– Kotikartanoyhdistys Koulutusta, ohjausta ja neuvontaa yhdistyksille sekä kokous- ja ryhmätyötilojen käyttö Joensuussa Matleena Pekkanen puh. 050 550 5944 matleena.pekkanen(at)kotikartanoyhdistys.fi – Suomen Tieyhdistyksen tieisännöitsijä (koulutettuina yrittäjinä toimivat neuvojat) Iris Mustonen, KOLI puh. 0505053127 iris.mustonen(at)maatilamatkailu.fi Juha Lipponen, NURMES puh. 0405020196 juha.lipponen(at)oyk.fi Markku Nevalainen, KOHTAVAARA puh. 0500271701 markku.nevalainen(at)telemail.fi
Nunnanlahden kylän yhteystiedot: Merja Kärkkäinen, sihteeri, puh. 050 4074 533 merja.karkkainen(at)oyk.fi
Nunnanlahden katsastuksen suorittajat: Katsasta kyläsi–iltaan 10.1.2019 osallistuneet kyläläiset Koonti: kyläkehittäjä Mari Mustonen, Vaara-Karjalan Leader puh. 040 104 4907 e-mail: mari.mustonen(at)lieksa.fi

Ryhmäpohdintojen kysymykset ja johdannot aiheeseen:
Yhteinen kylä. Mitä yhdistyksiä kylällä toimii? Toimivatko ne yhteistyössä? Onko kaikilla tiloja? Löytyykö yhdistyksille toimijoita (pj, sihteeri ym.)? Tarvittaisiinko/ haluttaisiinko jonkun muun yhdistyksen toimintaa vielä kylillä? Tarvitsisivatko yhdistykset neuvontaa perustoimintaan, jäsenhankintaan tai esim. rahoituksen hakemiseen ja hoitamiseen? Kirjatkaa ylös kaikki kylien yhdistyksiin liittyvät ajatukset.
Talkoileva kylä: Miten talkoolaisia aktivoidaan? Paljonko saadaan mukaan tekijöitä? Kuinka usein talkoita tehdään? Ovatko talkoolaiset iäkkäitä? Osallistuvatko nuoret ja lapset talkoisiin? Saavatko talkoolaiset kiitosta työstään? Mikä talkoiden toteuttamisessa on hankalinta? Mitä talkoita on näköpiirissä? Tekeekö kylä yhteistyötä muiden kylien kanssa ja olisiko se mielekästä? Kirjoittakaa kaikki mieleen tulevat asiat talkoista ja yhdessä tekemisestä.
Tiedottava kylä: Miten kylä tiedottaa asukkaita ja loma-asukkaita mm. tapahtumista ja talkoista? Miten kylä tiedottaa alueen ulkopuolella asuvia? Tavoittaako tieto jokaisen? Onko tiedottaminen yhden ihmisen vastuulla? Onko kylästä esitteitä tai infoa netissä? Onko vanhentuneita nettisivuja? Onko kyläläisillä toiveita sähköisen asioinnin tai tiedottamisen neuvontaan? Kirjoittakaa kaikki mieleen tulevat asiat tiedottamisen ja sähköisen asioinnin näkökulmasta.
Vapaa-ajan kylä: Mitä harrastusmahdollisuuksia tai kokoontuvia ryhmiä kylässä on? Mitä puuttuu? Kokoontuvatko kyläläiset säännöllisesti/ satunnaisesti? Käyvätkö kyläläiset kylässä toistensa luona, entä kylät toistensa luona? Osallistuvatko mökkiläiset kylän tapahtumiin? Kaipaavatko lapset ja nuoret tekemistä? Toivotaanko tai onko kylässä jonkin ulkopuolisen tahon järjestämää vapaa-ajan toimintaa? Kirjatkaa tähän kaikki mieleen tulevat asiat kylän vapaa-aikaan liittyen.
Välittävä ja turvallinen kylä: Onko kylällä yksinäisiä ihmisiä, jotka voisivat tarvita juttuseuraa tai apua? Huomioidaanko kyläläisiä jollain erityisellä tavalla? Onko kylään tehty turvallisuus- tai varautumissuunnitelma? Kenestä/ mistä ryhmistä olisi pidettävä erityistä huolta kylässä? Kirjoittakaa tähän kaikki mieleen tulevat asiat välittämisestä ja turvallisuudesta.
Palveleva ja auttava kylä: Mitä erityisosaamista kylässä on? Mitä yrityksiä kylässä on? Mitä palvelua kaivattaisiin? Tarvitsisiko joku kylällä ohjeistusta ja apua, kun omat taidot eivät riitä? Mitä kyläläiset haluaisivat oppia? Löytävätkö kyläläiset ”omat palvelunsa”? Toimiiko naapuriapu? Kirjoittakaa tähän kaikki mieleen tulevat asiat kylän palveluista ja osaamisesta.
Viihtyisä ja toimiva kylä: Mitä yhteisiä kokoontumispaikkoja kylällä on? Missä kunnossa ne ovat? Onko keskusteluissa ollut jonkin kohteen kunnostus tai siistiminen? Onko haaveissa saada jokin uusi alue, rakennus tai reitti toimintaa varten? Mitä kylältä puuttuu? Miltä kylä näyttää esim. matkailijan silmin? Tähän voi kirjoittaa kaikki mieleen tulevat asiat kylän rakennuksista, kulkuväylistä, alueista jne.
ideoiva kylä: Katsastuksessa esiin tulleet ideat ja ajatukset